Za návrat všech žáků a studentů do škol. Bez podmínek

Leták Za návrat všech žáků a studentů do škol ke stažení.

Týden projevů nesouhlasu s distanční výukou

 

Milí spoluobčané, učitelé, rodiče, studenti a žáci, zdravím Vás za iniciativu Vraťme děti do školy.

Společně od začátku listopadu píšeme dopisy a upozorňujeme naši vládu na potíže, které nám distanční výuka a jiná omezení výuky způsobují. Řečeno bylo už dost. Bohužel, doposud bez odezvy z patřičných míst. 1,5 milionu žáků a studentů je stále v rozporu s Ústavou, Listinou základních práv a svobod a Úmluvou o právech dítěte i Školským zákonem omezováno na svém právu plnohodnotného vzdělávání.

Jsme jednoznačně pro cílenou a profesionální ochranu a pomoc lidem zdravotně oslabeným a tudíž ohroženým jakoukoli infekční chorobou. Ale odpírání kvalitního vzdělávání a kroužků žákům a studentům všech věkových kategorií nepovažujeme za nejlepší cestu k záchraně státu a jeho budoucnosti.

S iniciativou Vraťme děti do školy cítíme potřebu dát najevo naši nespokojenost s distanční výukou ještě i jinak než jen mailovými vzkazy, na které nikdo z povolaných nereaguje, a to týdnem projevů nesouhlasu s distanční výukou. Dozrál čas.

Někteří z učitelů a studentů se rozhodli v týdnu od 25. do 29. 1. 2021 distanční výuku zcela odmítnout. 

Rodiče, kteří budou moci se svými dětmi zůstat doma, je omluví z on-line připojení (například z rodinných důvodů, drsnější z důvodu politického protestu proti ničení našich životů). Ve vyšetřeném čase se mohou společně věnovat aktivitám a oblastem, na které v distanční výuce nezbývá čas, například umění a sportu. Žáci a studenti podporující náš protest, kterým rodiče z jakýchkoliv důvodů nemohou poskytnout omluvu z výuky (například si nejsou jisti, že by se jim učitelé nemstili zhoršenou známkou či hlášením na OSPOD), mohou vyjádřit nesouhlas s distanční výukou v tomto týdnu i méně razantními způsoby, například připnutím trikolory na oblečení v průběhu on-line vysílání. Občané mohou svůj nesouhlas s dlouhotrvajícími a nepříliš jasně obhájenými nařízeními vlády vyjádřit také vyvěšením vlajky u svých domovů.

Učitel ZUŠ a otec školních dětí: osobní bojkot distanční výuky v týdnu od 25. 1. 2021

Bojkot výuky: 25. – 29. 1. 2021 by měly děti hodit na školu bobek

Učitelé pociťující potřebu dát najevo svůj nesouhlas s dlouhotrvající distanční výukou se mohou během tohoto týdne potkat se svými žáky venku na outdoorových aktivitách stmelujících kolektiv či upevňujících učivo hravým způsobem. Nebo mohou nabídnout během on-line výuky jiné aktivity, než výklad látky. Mohou poskytnout dětem to, co jim teď nejvíce chybí: Možnost promluvit si se svými spolužáky tak nějak normálně na různá témata – společnost lidí, jejich spolupráce a vztahy, význam společenského života a koníčků pro psychiku člověka, představy o budoucnosti lidstva, nebo se zeptat na konkrétní potíže dětí během distanční výuky. Taková témata bývají běžně otvírána v průběhu normální prezenční výuky v rámci různých předmětů nebo mimoškolních aktivit. V tuto dobu na ně ale nezbývá čas. Učitelům, kteří si přejí nesouhlas s distanční výukou projevit jejím absolutním bojkotem, doporučujeme využít své právo na stávku, stačí jim k tomu další dva kolegové (celkem 3 lidé).

Jediné řešení pro šikanované zaměstnance: STÁVKA!

Účast zaměstnance na stávce je realizací ústavního práva a je omluvenou nepřítomností v práci a zároveň překážkou v práci. Na stávkujícím zaměstnanci nelze, při respektování práva na stávku, požadovat dodržování všech povinností vyplývajících z pracovní smlouvy a z ustanovení paragrafu 38, odst. 1 zák. práce. Nedodržování těchto povinností není porušením povinností vyplývajících z pracovního poměru a zaměstnance nelze z těchto důvodů postihovat. Po dobu účasti ve stávce náleží zaměstnanci plat za předpokladu, že jsou vypracovány seznamy účastníků stávky, které budou předány zaměstnavatelem místu odpovědnému za výpočet platu.

Právní výklad stávky, organizace stávky

Učitelé, rodiče i žáci mohou svůj nesouhlas s distanční výukou vyjádřit také na sociálních sítích pomocí prohlášení pod hashtagem #detidoskoly nebo připnutím našeho rámečku na profil, komentáři u facebookových stránek ministerstev a vlády (prosíme o slušné a stručné osobní vyjádření).

S naší iniciativou Vraťme děti do školy rozhodně nepřestaneme tlačit na zodpovědné osoby, upozorňovat je na dopady jejich rozhodnutí na život běžných občanů a na základě zákona o svobodném přístupu k informacím 106/1999 Sb. požadovat odborně doložené důvody, proč stále trvá omezování prezenční výuky. Nadále budeme zveřejňovat Vaše listy, aby nezmizely v koši mailových schránek našich politiků. Společně předáme náš otevřený dopis ve fyzické formě na MŠMT. Vyzýváme i Vás k psaní fyzických dopisů, pěkně postaru (poštovní cestou se známkou nebo doporučeně).

Nadále budeme požadovat po MŠMT, aby vytáhlo hlavu z písku a začalo konečně hájit zájmy žáků a studentů naší země, kterým je odpíráno polnohodnotné vzdělávání, na které mají právo všichni, bez jakékoliv diskriminace (sociální, náboženské, zdravotní). To, co v současné době české školství předvádí, není kvalitní vzdělávací systém vyspělé demokratické země. To je záplata! Je to ostuda! Je to výsměch všem ředitelům a pedagogům, kteří mnoho let budovali, dolaďovali a prosazovali změny pro kvalitnější vzdělávání na svých školách. To, co nyní sledujeme, je poprava našeho mnoho desetiletí budovaného vzdělávacího systému postaveného na základech učení Jana Amose Komenského, který zahrnoval péči nejen o vědomosti, ale i o všestranný rozvoj: tedy i talentu, sociálních dovedností, sportovních návyků a tak dále. Kéž odpovědné osoby začnou dodržovat Úmluvu o právech dítěte, která ve článku 3 požaduje, aby všechny činnosti týkající se dětí byly v jejich nejlepším zájmu a pro jejich blaho. Článkem 28 náš stát uznal právo dítěte na vzdělání a přislíbil uskutečňování tohoto práva pro všechny děti. Žádáme naplnění práva se vzdělávat, požadujeme svobodu dýchat pro naše děti.

 

Citace úmluvy:


Článek 3

 1. Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, ať už uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, správními nebo zákonodárnými orgány.
2. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, se zavazují zajistit dítěti takovou ochranu a péči, jaká je nezbytná pro jeho blaho, přičemž berou ohled na práva a povinnosti jeho rodičů, zákonných zástupců nebo jiných jednotlivců právně za něho odpovědných, a činí pro to všechna potřebná zákonodárná správní opatření.


Článek 28 

Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznávají právo dítěte na vzdělání a s cílem postupného uskutečňování tohoto práva a na základě rovných možností zejména:
a) zavádějí pro všechny děti bezplatné a povinné základní vzdělání,
b) podněcují rozvoj různých forem středního vzdělání zahrnujícího všeobecné a odborné vzdělání, činí je přijatelné a dostupné pro každé dítě a přijímají jiná odpovídající opatření, jako je zavádění bezplatného vzdělání a, v případě potřeby, poskytování finanční podpory, 

c) všemi vhodnými prostředky zpřístupňují vysokoškolské vzdělání pro všechny podle schopností,
d) zpřístupňují všem dětem informace a poradenskou službu v oblasti vzdělání a odborné přípravy k povolání,
e) přijímají opatření k podpoře pravidelné školní docházky a ke snížení počtu těch, kteří školu nedokončí.

 

Voláme a nepřestaneme volat po cost-benefit analýzách distanční výuky a dalších paskvilů, které se za poslední měsíce na našich dětech testují (nárazové otvírání a zavírání škol, rotační výuka, přítomnost žáků ve třídách jen několik dní v týdnu, zrušení dělených skupin podle zdatností v určitém předmětu nebo pro potřeby výuky jazyků, několikahodinové zakrývání dýchacích cest dětí, učení v promrzlých učebnách apod.). Zajímají nás dopady zavření škol a volnočasových aktivit na jejich úroveň vzdělání, na vzdělávací návyky, psychiku, sociální dovednosti a zralost, v konečném důsledku i na jejich zdraví, či ekonomickou situaci rodin.

Voláme po otevřené diskusi odborníků z oblasti pedagogiky a psychologie na téma dopadu distanční výuky a ostatních novinek z posledních měsíců výuky na žáky a studenty, potažmo společnost. Především děti ze sociálně znevýhodněných rodin a s menší motivací k učení v tuto dobu zůstávají fakticky bez pomoci. Praktická výuka je pod bodem mrazu – neexistuje. 

Odkaz na videokonferenci 24. 1. 2021 ZDE.

Jistý pokus o průzkum provedla Česká školní inspekce:

Děkujeme všem, kterým není lhostejné vzdělávání dětí a mládeže, zajímají se a volají po nápravě.

Věříme, že se v nejbližších dnech propojíme, abychom mohli své další kroky vést společně. Spojme se a vybojujme svobodu, abychom opět mohli být rozdílní.