Otevřený dopis iniciativy Vraťme děti do školy ministrovi školství Plagovi

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph.D.
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1
e-mail: ministr@msmt.cz

Dne 26. 1. 2021, v Praze

Věc: Žádost o zodpovězení otázek na základě zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb.

Vážený pane ministře,

dne 9. 11. 2020 jsme s Marií Maříkovou a Alicí Pelikánovou založily iniciativu Vraťme děti do školy, neboť jako matky nemůžeme už ani o den déle přihlížet utrpení našich dětí, které jim izolace bez školy a kroužků, případně zábrana dýchání při výuce, způsobují. Od té doby se k nám připojily stovky rodičů, kteří inspirováni naší iniciativou se na Vás, naše vládnoucí politiky, obrací s dopisy, aby Vás informovali, jak prožívají tuto dobu omezené výuky. Mnoho z nich nám dovolilo jejich dopisy sdílet na našich webových stránkách, ty jsme Vám dnes přinesly vytištěné a svázané v knize.

Jsme jednoznačně pro cílenou a profesionální ochranu a pomoc lidem zdravotně oslabeným a tudíž ohroženým jakoukoli infekční chorobou, ale NE na úkor našich dětí. Odpírání kvalitního vzdělávání a kroužků žákům a studentům všech věkových kategorií nepovažujeme za nejlepší cestu k záchraně státu a jeho budoucnosti. 

Odvoláváme se na práva svých dětí zakotvená v Listině základních práv a svobod, Ústavě, Úmluvě o lidských právech a biomedicíně, Školském zákoně a Občanském zákoníku a požadujeme po MŠMT, aby vytáhlo hlavu z písku a začalo konečně aktivně hájit zájmy žáků a studentů naší země, kterým je už od 12. 3. 2020 odpíráno polnohodnotné vzdělávání, na které mají právo všichni, bez jakékoliv diskriminace (sociální, náboženské, zdravotní).

To, co v současné době české školství předvádí, není kvalitní vzdělávací systém vyspělé demokratické země dostupný pro všechny žáky a studenty bez rozdílů (významnou roli při distanční výuce hraje sociální zázemí dítěte a jeho osobní motivace k učení) a bez diskriminace (např. zdravotní – občané, kteří nejsou schopni tolerovat zakrytí dýchacích cest, jsou ponechání bez adekvátního vzdělávání i v době, kdy jejich spolužáci do školy s podmínkou roušek smí). To je výsměch všem ředitelům a pedagogům, kteří mnoho let budovali, dolaďovali a prosazovali změny pro kvalitnější vzdělávání na svých školách. To, co nyní sledujeme, je likvidace našeho mnoho desetiletí budovaného vzdělávacího systému postaveného na základech učení Jana Amose Komenského, který zahrnoval péči nejen o vědomosti, ale i o všestranný rozvoj: tedy i talentu, sociálních dovedností, sportovních návyků a tak dále.

Požadujeme, aby odpovědné osoby ve vládě okamžitě začaly dodržovat Úmluvu o právech dítěte, která ve článku 3 požaduje, aby všechny činnosti týkající se dětí byly v jejich nejlepším zájmu a pro jejich blaho. Článkem 28 náš stát uznal právo dítěte na vzdělání a přislíbil uskutečňování tohoto práva pro všechny děti.

Žádáme naplnění práva na vzdělání, požadujeme svobodu dýchat pro naše děti, poněvadž to je v jejich nejlepší zájmu.

Žádáme Vás i za rodiče, kteří naše požadavky sdílejí:

1) O okamžité otevření všech škol a volnočasových aktivit (sportovních i uměleckých a jiných) bez vyhrožování opětovným zavřením. Izolace dětí v domácím prostředí jim způsobuje těžko napravitelné újmy jak v oblasti a) vědomostní (především v případě praktického vyučování), b) psychické (mnoho dětí propadá depresím a beznaději, ztrácí chuť do života, motivaci k učení), c) sociální (zvláště u mladších ročníků se zcela zastavil vývoj sociálních dovedností, starší je ztrácejí), d) ale i fyzické (bez sportu/pohybu/otužování, zato při dlouhodobém jednostranném posedávání u monitorů). O všech těchto aspektech bylo mnoho napsáno, ale také hovořeno například během videokonference vysílané dne 24. 1. 2021, jejíž přepis je v “Přílohách” v závěru knihy. Této videokonference se účastnili a o svých zkušenostech z praxe hovořili například PhDr. Galina Jarolímková, psycholožka, ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2, 4, doc. PhDr. Darina Havrlentová, Ph.D., psycholožka, nyní na Pedagogické fakultě Univerzity Komenského v Bratislave,  Katedra liečebnej pedagogiky, doc. Ing. David Salamon, Ph.D., nyní docent na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně a zároveň působící jako vědecký pracovník na CEITEC VUT, Mgr. Bohuslav Coufal, promovaný pedagog, ředitel spolku EDU Institutu a další.

 

2) O umožnění výuky bez jakýchkoliv omezení a podmínek:

    • Bez testování bezpříznakových (zdravých) žáků, studentů a personálu škol, a) neboť pokud je někdo nemocný, patří do péče lékaře a ten by měl o jeho léčbě rozhodovat na základě klinických příznaků pacienta a svého odborného uvážení, případně testů, které doporučí, b) neboť opakované invazivní vyšetření – šťourání v nose – ničí slizniční bránu a tím nabourává přirozenou imunitu člověka, a navíc psychicky obtěžuje děti a mladistvé, ve kterých se může tímto vypěstovat zcela neoprávněně a bezdůvodně obava, že nejsou dost dobří, aby mohli navštěvovat školství České republiky, případně dokonce paranoidní pocit viny, že oni přímo způsobili zavření školy či nemoc nějaké osoby.
    • Bez vynucování omezování přísunu vzduchu žákům i pedagogům (tzv. rouškami) během výuky, neboť to poškozuje jejich zdraví z důvodu hypoxie (nedostatku kyslíku), hypercapnie (vdechování, otrava kysličníkem uhličitým), reinfekce (organismu vlastním vydechovaným a na roušce v teplém a vlhkém prostředí namnoženým biologickým odpadem) a oslabuje jejich imunitu z důvodu zabránění přirozené imunizace organismu (opakovanou a přiměřenou konfrontací s celou škálou virů a bakterií). Děti nejsou schopny zacházet se zdravotnickou pomůckou stejně jako lékař na operačním sále. Nikdo doposud neprokázal, že plošné používání netestovaných pomůcek širokou veřejností jakkoliv brání šíření infekce (ať už bakteriální, nebo dokonce virové).
    • Bez povinnosti očkování pro žáky i pedagogy. Očkování je invazivní zdravotní úkon, který hluboce zasahuje do integrity jedince, a proto by k němu měl být vždy vyžadován svobodný (ničím nevynucený) a informovaný souhlas.
    • S možností volby způsobu vzdělávání v této těžké době, kdy se mnoho lidí vystrašených médii bojí přiblížit k ostatním lidským bytostem, případně k nim pustit své potomky. Rodiče volají po hybridním vyučování (kdy bude část žáků přímo přítomna ve třídě s pedagogem, druhá bude výuku sledovat on-line, ať už v rámci rotační výuky, nebo v případě individuálního plánu, domácího vzdělávání či nemoci žáka), mnoho pedagogů je takovému způsobu výuky přístupných a rozhodně potvrzují jeho proveditelnost. Jiní pedagogové volají po podpoře vytvoření “videoučebnic” jako výstupu z doby nucené on-line výuky (využitelné v případě nemoci žáka nebo k prohlubujícímu domácímu studiu). Uvažuje ministerstvo o podpoře přeměny online výuky na materiály podporující standardní výuku (video učebnice)?

Požadujeme okamžitou otevřenou diskusi odborníků z oblasti pedagogiky a psychologie na téma dopadu distanční výuky a ostatních novinek z posledních měsíců výuky (např. nárazové otvírání a zavírání škol, rotační výuka, přítomnost žáků ve třídách nuceně jen několik dní v týdnu, zrušení dělených tříd do skupin dle úrovně vědomostí v konkrétním předmětu nebo dle cizího jazyka, zrušení HV a TV, volnočasových aktivit, zakrývání části obličeje v průběhu výuky atd.) na žáky a studenty, potažmo jejich rodiny a celou společnost (a to z pohledu vzdělávacích návyků, vědomostí, fyzického, psychického a sociálního vývoje osobnosti dítěte). Požadujeme vypracování a zveřejnění odborných mezioborových cost-benefit analýz.

Ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. žádáme MŠMT o zodpovězení následujících otázek, očekáváme věcné, přesvědčivé a zákonné argumenty z Vaší strany:

Distanční výuka:

 

1) Žádáme Vás o písemné doložení důkazů, že uzavřením škol (dne 12. 3. 2020 a 14. 10. 2020) došlo k výraznému zpomalení/snížení šíření onemocnění Covid 19 ve společnosti.

 

2) Žádáme Vás o písemné doložení výsledků průzkumů, zohledňujících aktuální dopady zavření škol a volnočasových aktivit na vzdělávací návyky, vědomosti, fyzický, psychický a sociální současný stav i vývoj dětí.

Pokud důkazy o okamžitém pozitivním dopadu zavření škol na šíření viru ve společnosti neexistují, případně pokud existují náznaky negativních dopadů na vývin dětí a mládeže po stránce fyzické, psychické či sociální, pak se ptáme, proč je toto opatření opakovaně užíváno a prodlužováno?

Považuje za přijatelné, aby o uzavírání škol v celém kraji rozhodovala krajská hygienická stanice rovněž v době, kdy není vyhlášen nouzový stav?

Jakým způsobem upravíte praktické maturitní zkoušky na odborných školách, když současní maturanti přišli o odborné praxe ve 3. ročníku a sedm měsíců prezenčního studia? Proč vláda neumožní na školách alespoň praktickou výuku (SOU, SŠ, VŠ, VOŠ)?

Roušky:

1) Žádáme Vás o písemné doložení důkazů, že nařízením zakrývání dýchacích cest na půdě školy všemi po celou dobu jejich přítomnosti (ze dne 18. 9.) došlo k výraznému zpomalení/snížení šíření onemocnění Covid 19 ve školství i ve společnosti. Žádáme o porovnání se situací v MŠ, kde výuka probíhá i nadále bez užívání zakrytí dýchacích cest dětmi i pedagožkami.

 

2) Žádáme Vás o písemné doložení důkazů (atestované publikované lékařské studie), že neodborné zacházení s rouškou/ústenkou (především nezletilými) nezpůsobuje šíření infekce (virové, bakteriální či jiné) či ohrožení zdraví nositele (tzv. reinfekcí, např. zanesení infekce do očních sliznic dotekem, plicní problémy, ekzémy či plísňová onemocnění kůže, zhoršení chronických potíží) a jeho okolí.

 

3) Žádáme Vás o písemné doložení důkazů (atestované publikované lékařské studie), že opakované dlouhodobé zakrývání dýchacích cest netestovanými látkovými zábranami nezpůsobuje žádné poškození zdraví, především u dětí (do věku 15 let), a to ani z dlouhodobého hlediska, tedy že jsou zcela zdravotně neškodné pro fyzický i psychický či sociální vývoj dítěte.

 

4) Žádáme Vás o písemné doložení důkazů (atestované publikované lékařské studie), že opakované dlouhodobé zakrývání dýchacích cest netestovanými látkovými zábranami nezpůsobuje žádné omezení soustředění a nemá negativní vliv na výkon (v době užívání) a vývoj (z dlouhodobého hlediska) mozku, a to především u dětí do věku 15 let.

 

5) Jak to, že ze strany ředitelů je často ignorováno ústavní právo na uznání individuální výjimky z důvodu víry či výhrady svědomí zákonných zástupců ve vztahu k zakrývání dýchacích cest dítěte na půdě školy? Žádáme Vás o písemné zveřejnění informací, které dostávají ředitelé škol k případnému udělování zmíněné individuální výjimky (například doporučení, metodický pokyn, oběžník, zákaz či příkaz MŠMT či MZdr).

Pokud důkazy o neškodnosti a účinnosti roušek užívaných dětmi neexistují, nebo Vy jimi nedisponujete, ptáme se, jak je možné, že v rámci prevence je považováno za normální dětem ve školách překrývat dýchací cesty a bránit jim tak v jejich fyziologické a životně důležité potřebě na základě domnění, že je to pro ně v současné chvíli nejmenší zlo. Je skutečně obhajitelné, aby se preventivně předcházelo šíření nákazy ve školách za cenu utrpení a poškození dětí? My jsme přesvědčeni, že není v pořádku povinně požadovat po dětech něco, na čem se plně neshodují ani odborné kapacity! Jedná se o pokus potenciálně ohrožující zdraví praktikovaný na dětech a s tím nemůžeme souhlasit!

Jak to, že je požadováním nošení zarytí dýchacích cest i u osob, které s tím mají dle vlastních slov či vyjádření lékaře zdravotní potíže, ignorován krizový zákon? (§ 31 odst. 4 zákon ač. 240/2000 Sb.: Plnění povinností uvedených v odstavci 3 může fyzická osoba odmítnout, pokud by jejich plněním ohrozila život nebo zdraví vlastní nebo jiných osob anebo pokud jsou povinnosti jí ukládané v rozporu se zákonem.” )

Jak to, že znemožněním vstupu osob bez zakrytých dýchacích cest na výuku je ignorováno prohlášení pana premiéra Babiše o dobrovolnosti roušek (konkrétně v diskuzi v pořadu Partie 6. 9. 2020 na Primě sdělil národu, že “roušky jsou dobrovolné, nikomu nenařizujeme.” Zdroj: https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=IBJxkJhmnK4) a bráněno v plnění práva a povinnosti dítěte na vzdělávání?

Prosím o zaslání odpovědi v zákonné lhůtě 15 dnů na e-mailovou adresu xxxxxxxxxxxxxxxxx

Děkuji předem za vyřízení této žádosti.

Za iniciativu Vraťme děti do školy

Mgr. Pavla Drbalová