E-mailová komunikace s Asociací ředitelů: roušky ve školách jsou prý v pořádku

Zveřejňujeme velmi zajímavou a především podnětnou e-mailovou komunikaci jedné aktivní maminky s panem Černým, prezidentem Asociace ředitelů ČR. Nejnovější e-mail je uveden jako první.

 

16. 12. 2020

Dobrý den, pane prezidente Černý,

děkuji Vám za Váš názor a odpověď.

Musím se ale na Vás ještě jednou obrátit, říká se: „do třetice všeho dobrého“. Bohužel jste mi žádné uklidnění, ani žádnou záruku, či studii, že dětem při překrývání dýchacích cest ve školách nic nehrozí, neposkytl. Chápu to tedy stále tak, že děti jsou v současné době ve školách podrobovány pokusům a omylům, na základě vědecké „domněnky“ o účinnosti roušek, nejen ze strany škol, ale i MZ a vlády, a případné vedlejší účinky z roušek jsou jen okrajovou záležitostí. Neznám ve svém okolí žádného rodiče, kterému je jedno, že jeho dítě musí celý den ve škole sedět, či chodit na procházky kolem školy, či do přírody místo jiných předmětů, s rouškou. Intuitivně vnímáme a obáváme se, že to pro naše děti není vůbec dobré.

Tvrdíte, že „roušky v současné situaci představují nejmenší zlo.“ Jak je možné, že v rámci prevence, je normální, dětem ve školách překrývat dýchací cesty, a bránit jim tak v jejich fyziologické a životně důležité potřebě, na základě domnění, že je to pro ně v současné chvíli nejmenší zlo? Je skutečně obhajitelné, aby se preventivně předcházelo šíření nákazy ve školách jen za cenu vlastního utrpení dítěte? Ne, není to obhajitelné, není to ospravedlnitelné, a už vůbec ne akceptovatelné.

Píšete, že názory mezi Vaší pedagogickou obcí jsou různé, ale copak se mohou lišit názory ve věci, že „Člověk řádně dýchá pouze bez překážky.“ Nebo dále, že „Řádným dýcháním se okysličuje mozek“. Na tento fakt není možné mít jiný názor. To, že jsou různé názory nejen ve Vašich kruzích, na přínos či nepřínos roušek v otázce šíření například viru, je věc zcela jiná, a dokazuje jen tu skutečnost, že není v pořádku, vyžadovat něco, na čem se neshodují vědecko-odborné kapacity, ale pouze politická reprezentace.

Vámi zaslaná práce, vypracovaná think-tankem z Karlovy univerzity, opět neřeší, zda je či není pro děti riziko, pokud mají celý den překryté dýchací cesty ve škole, pouze se tam obhajuje zadržování kapének rouškami. To už děti ve škole nebudou moci nikdy smrkat, či používat kapesník? Dochází již definitivně ke změně tohoto kulturního návyku? Navíc rektorem Univerzity Karlovy a vedoucí think-tanku je pan profesor Tomáš Zima, který ještě v srpnu tohoto roku tvrdil, že „roušky ve školách jsou nesmysl“.
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/tomas-zima-koronavirus-ockovani-vyvoj-byznys-rousky.A200819_195000_domaci_mama
Think-tank – organizace, která má patent na pravdu?

Ideologové, nebo odvážní bojovníci s propagandou? Think tank Evropské hodnoty dráždí politiky

Píšete, že „ředitelé a učitelé mají od MŠMT, resp. MZdr nařízeno roušky u žáků vyžadovat“. Dále píšete, „že pokud bych to chtěla změnit, musím se obrátit na vládu“. Zde bych to ale ráda uvedla na pravou míru, a důkladněji rozebrala, proč se obracím v této věci opakovaně na Vás, jako hlavního mluvčího ředitelů v České republice.

Ano – školy, potažmo ředitelé škol spadají pod sféru veřejné instituce a jsou vázány nařízením či usnesením vlády, potažmo MZ, to se ale netýká studentů, a ani žáků. Ti jsou vázání jen školským zákonem a ústavou ČR, a proto, pokud jeho rodič, jako zákonný zástupce, nesouhlasí s nošením roušky u svého dítěte na základě „Výhrady svého svědomí“, vzhledem k obavám o zdraví svého dítěte při překrývání dýchacích cest, ředitelům nezbývá nic jiného, než tuto výhradu rodičů akceptovat, a dítěti nebránit v školní docházce. A to je právě ten kámen úrazu.

Píšete, že „pokud rodiče nechtějí děti poslat do školy z důvodu roušky, mohou je ředitelé dočasně omluvit z prezenční výuky“, ale na jak dlouho to bude možné? Dva měsíce, nebo půl roku, je možné děti dočasně uvolnit? Zde bych Vás opět ráda poprosila o konkrétnější časové vyjádření. A jak budou takové děti klasifikovány? Kde je rovnost k přístupu ke vzdělávání, kde je rovnost přístupu škol k dětem bez ohledu na jejich zdravotní stav?

Chápejte to prosím tak, že „Výhrada svědomí“ rodičů je zcela na místě, a jedinou možnou právní ochranou dětí, neboť rodiče dosud nikým nebyli řádně poučeni ohledně případných vedlejších účinků ve věci dlouhodobého překrytí dýchacích cest dětí, nošením roušky. Na základě toho, že k žádnému poučení zákonných zástupců nedošlo, nemohou tedy rodiče ani poskytnout svůj informovaný souhlas na vyžadování ochranné či zdravotní pomůcky na jejich dětech! (Pokud chybí taková klinická studie, zdravotní dokumentace či studie ohledně roušek, jedná se pouze o pokus na dětech na základě omezování jejich fyziologických potřeb a života). Tudíž není možné, překrývání dýchacích cest u dětí ze stran škol, vyžadovat.

Poučení pacienta
Informovaný souhlas (medicínské právo)

Proto mám na Vás opět tuto důležitou otázku? Máte i písemně nařízeno od MZ nerespektovat „Výhradu svědomí“
rodičů jako zákonných zástupců? To byla má otázka v minulém mailu, ale bohužel zůstala nezodpovězena.

Vážený pane prezidente Černý, toto nemá řešení. Děti musí chodit do školy, je to jejich právo a u základní školy i ústavní povinnost, a překrývání dýchacích cest je na nich vymáháno, aniž by se vědělo, jaké dopady to na jejich zdraví bude mít. Sám píšete, opakuji, že “ roušky dětem úplně neprospívají“. Na základě čeho tak tedy tvrdíte a po jaké stránce jejich zdraví jim neprospívají? Protože studie o vlivu roušek na děti jsem dosud neobdržela, takže Vám tímto moc prosím o doložení Vašeho tvrzení. Jak už jsem Vám psala, jsem zoufalá matka dvou dětí, která je povinna pečovat o jejich fyzické a psychické zdraví a zároveň musím dodržovat zákony a dítě posílat do školy.

Ale s vědomím, že pravděpodobně ubližujeme vlastním dětem, když jim rouška „úplně neprospívá,“ žít nedokážu. Skutečně si vážně myslíte, že menší zlo, v rámci boje s virem, je „přidušovat“ celý den dětí ve školách?

A proto, doložte mi prosím, že dlouhodobě překryté dýchací cesty neohrožují děti na jejich zdraví například zvýšením hladiny oxidu uhličitého v krvi, či jiným způsobem nejsou ohroženy na životě, a ředitelé škol se tak nedopouští ublížení na zdraví dětí, pokud na nich roušky vymáhají. Protože jinak hrozí, že za případné zdravotní následky dětí ve školách z celodenního nošení roušek ponesou odpovědnost dle školského zákona ředitelé a učitelé, nikoliv vláda nebo MZ. Mnoha rodičům nezbude nic jiného, než následovat doporučení soudu a žalovat přímo školy, neboť vynucování roušek je z jejich strany nezákonným zásahem.

Dle rozhodnutí Nejvyššího správní soudu 8 As 34/2020-100 ze dne 19.11.2020 je za protiprávní jednání zodpovědná základní škola, i když se řídila nařízením Ministerstva zdravotnictví.

Nejvyšší správní soud k některým dalším otázkám souvisejícím s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví

Současně se rodiče budou muset bránit soudně i proti případnému nucení dětí k používání „školních ústenek“, které jsou zdravotnickým prostředkem a školy nic podobného dětem bez souhlasu rodičů nemohou dávat. Navíc dětí chodí v rouškách i ven, v dnešním chladném počasí, kdy teploty dosahují 0 stupňů, přitom správné podmínky pro nošení roušky na operačním sále jsou 20 –24 °C, a doporučená vlhkost 30 – 60 %. CHIRURGICKÉ ODĚVY DO ČISTÉHO PROSTŘEDÍ – diplomová práce

Vidíte prosím sám, jak je celá věc velmi komplikovaná, a jen ředitelé, případně učitelé, nesou na bedrech případné zdravotní následky z roušky na základě nařízení MZ a vlády, a proto na Vás opakovaně apeluji.

Vážený pane prezidente Černý, prosím, učiňte vše, co je v silách, Vás ředitelů, v této věci učinit, postavte se za blaho našich dětí, bojujte za prezenční výuku bez „dušení“ dětí, nebo alespoň respektujte výhradu svědomí u zákonných zástupců vůči rouškám.
Pokud ředitelé nedisponují studií, že překryté dýchací cesty nijak zdravotně neohrožují děti, není správné a v pořádku, že děti jsou tomuto čirému pokusu, bez souhlasu jejich rodičů, podrobovány. Děti jsou to nejcennější co máme, nemohou být brány jako rukojmí na základě pouhého podezření z šíření viru z jejich strany. Nikdo nemá právo je trestat tím, že jedině za cenu obětování jejich vlastního zdraví, a bez respektování výhrady svědomí jejich zákonných zástupců, se mohou prezenčně vzdělávat ve školách. Myslíte snad, že děti se doma také pohybují v blízkosti svých starých rodičů, či rizikové skupiny v rouškách? Myslíte si snad, že děti už během celého tohoto roku domů nákazu nezavlekly? Myslíte si snad, že při neodborných manipulací roušek ve školách si děti právě domů opětovně nenosí a nešíří například virus Covid -19? Protože tento fakt, žádná studie obhajující přínos roušek, dosud nezkoumala!

Píšete: „Roušky nařizují vlády téměř na celém světě, není to nějaká specialita naší „zlotřilé“ vlády. Jde tedy o celosvětové spiknutí politiků a jim zaprodaných zdravotníků proti ubohým dětem?“

Jelikož mojí alma mater je filozofická fakulta, a skutečně ráda o věcech přemýšlím, nemohu tedy na Vaši řečnickou otázku nezareagovat. Dovolím si Vám tedy odpovědět takto: celá lidská historie je protkána tajnými politickými dohodami, intrikami či komploty, takže pokud bychom měli mluvit o dalším případném takovémto spiknutí, tak by to nebylo nic nového pod sluncem, a ne vždy tato spiknutí sledovala špatný cíl.

Ale pokud jsou celosvětová vládní opatření proti viru drastičtější než vir samotný, a lidem se rozpadají živnosti, rodiny, a životy jako takové, jelikož nemají přístup k běžné lékařské péči, kterou si ze zákona povinně platí, a dětem je upíráno právo na vzdělávání, a informace ohledně nového viru si často protiřečí, a místo osvěty roste tmářství, lidé jsou úmyslně stresováni, tak je to vskutku přinejmenším zvláštní. A není žádným tajemstvím, že obchod se zdravím je v současné době jedním z nejvýnosnějších celosvětových byznysů, dokonce živnost na prodej roušek má jistý bývalý ministr zdravotnictví, aniž by sám osobně jejich přínos v ochraně proti virům zastával, a ano, pokud se lidem zakáže zpívat a pít káva z kelímku na ulici, tak to už nám skutečně zbývá jen krůček k tomu, aby nám bylo zakázáno třeba i myslet, z důvodu potlačení šíření viru? Člověk může nabýt dojmu, že tento virus se nejméně přenáší na toho, kdo je zbaven již jakýchkoliv občanských práv. Potom se skutečně na základě kritického myšlení dá uvažovat i o té variantě, že jsme obětí jakéhosi celosvětového spiknutí, jelikož v globálních poměrech také žijeme. Vyloučit to skutečně nelze, nestalo by se tak v dějinách lidstva poprvé, a vše nám možná ukáže jen čas.

Vážený pane prezidente Černý, je skutečně žádoucí, aby jste se nyní, všichni ředitelé Vaší asociace společně zamysleli nad tím, jak dále budete k rodičům a dětem, v současné době ohledně vyžadování roušek ve školách, přistupovat. Prosím Vás ještě jednou, zastaňte se práv našich dětí, zastaňte se povinné prezenční výuky. Požadujte prosím po MZ a vládě studii, pokud jste ji skutečně dosud neobdrželi – která se zabývá vlivem a dopady roušky na zdraví dětí a jejich koncentraci na výuku, a která také zkoumá, zda se děti neodbornou manipulací roušky naopak místo ochrany – nepodílí na šíření viru či jiných bakteriálních nemocí, a nehrozí jim například infekce v očních sliznicích při časté manipulaci s rouškou a dotýkání se obličeje, či jiné plicní problémy, následkem přemnožení bakterií a plísní na rouškách. Copak Vás to samotného nezajímá? Copak na to nemáme Vy, ani my jako rodiče, právo? Proč se všechny oficiálně prezentované studie zabývají pouze vlivem roušek proti viru, a nezkoumají také vliv roušek na člověka samotného?

Prosím, bojujte za takovou prevenci ve školách, která, ne že bude pro děti „menší zlo“, ale která pro děti žádné zlo a riziko představovat jednoduše nebude. Určitě se taková preventivní opatření najít dají! Jelikož stoprocentně zabránit riziku nákazy není možné, chápu tedy, že je ve školách snahou, alespoň tato rizika šíření snižovat. Ale často celodenní, a promiňte mi ten expresivní výraz: ušmudlané, navlhlé, proprskané a zmačkané „překrývky“ nošené přes obličej již určitě nemohou splňovat žádné ochranné normy, ale jsou spíše hrozbou. To skutečně s hygienou, ani se snížením rizika šíření nákazy ve školách, nemá nic společného, a taková rouška nemůže chránit ani okolí, ani dotyčného.

Co je zajímavé, tak ještě nedávno jsme se dozvěděli například to, že roušky chrání pouze a jen proti bakteriím:

…roušky chrání pouze před bakteriemi, ne před viry. Roušky jsou navíc vhodné pouze pro lidi již nakažené. Zabrání tomu, aby nemocní infekci dále šířili. Podle odborníků před viry ochrání jen respirátory s třídou filtrace FFP3. Zatímco rouška zabraňuje jen průniku choroboplodných organismů zevnitř ven, respirátor chrání člověka před pronikáním virů či bakterií zvenku dovnitř. Uživatel respirátoru navíc musí pravidelně měnit filtr, aby účinnost ochrany nevymizela.

Zdroj: Koronavirus v bodech. Jak se nenakazit, kde najít pomoc a komu volat

Nebo:

WHO nedoporučuje povinné nošení roušek u nenakažených. Přináší riziko a nepomáhají, tvrdí organizace

Nebo:

VIDEO: Otázka pro Romana Prymulu: Proč nemusí děti na prvním stupni nosit roušky a proč mohou na tělocvik?

 

Vážený pane prezidente Černý, prosím, ruku na srdce, nepřipadá Vám to ani trošku jako spiknutí? 🙂

Děkuji Vám ještě jednou za pochopení, odpověď a hlavně – zastání se práv našich dětí!

S pozdravem
xxxxxxxxxxxxxxx

15. 12. 2020

Dobrý den,

oceňuji nesmírnou práci, kterou jste si s tímto dopisem dala, ale jinak s Vámi opravdu nesouhlasím. Mohl jsem Vám odpovědět rychle, neboť tuto problematiku jsme v rámci asociace už před Vaším dopisem opakovaně diskutovali. Mohu Vám garantovat, že jsem vyjádřil většinový názor v rámci AŘZŠ ČR. Pokud se náš názor liší od názoru tzv. Pedagogické komory, je to dáno zřejmě tím, že v každé z těchto organizací je soustředěn jiný typ lidí. Ještě jiní lidé jsou zase např. v Učitelské platformě atd. Názory učitelů včetně nás ředitelů jsou ale pořád názory laiků.

V příloze proto posílám fakta o koronavirukterá shromáždil tým skutečných odborníků pod záštitou Univerzity Karlovy.

I kdybych se ale mýlil (a všichni tito odborníci také), je zde základní fakt: ředitelé a učitelé mají od MŠMT, resp. MZdr nařízeno roušky u žáků vyžadovat. K ničemu jinému nejsme oprávněni, a to dokonce ani na základě např. lékařského potvrzení. V opatření MZdr jsou taxativně vyjmenovány případy, kdy děti roušku mít nemusí. V případě, že nějaký rodič s rouškou pro své dítě zásadně nesouhlasí, je většina ředitelů včetně mě připravena se domluvit na dočasném uvolnění dítěte z prezenční výuky. To je jediné možné řešení. Porušování nařízení MZdr je vyloučeno. Pokud byste to chtěla změnit, nemůžete se obracet na představitele pedagogů, ale na vládu.

Nejsem ale alibista, takže znovu potvrzuji, že osobně považuji roušky ve školách za nepříjemné a obtěžující opatření, které ale pomáhá celou koronavirovou epidemii zvládnout a se kterým proto v této fázi souhlasím. Když budete chvíli hledat, najdete na internetu „důkazy“ o tom, že je Země placatá nebo že některé politiky řídí ufoni. Samozřejmě tam najdete plno „důkazů“, že roušky ohrožují zdraví dětí. Nechci to úplně zlehčovat, určitě jim úplně neprospívají, jenže teď se prostě nacházíme v určité situaci, kdy hledáme nejmenší zlo. Pokud budete hledat objektivně, najdete mnohonásobně víc dokladů o tom, že roušky jsou účinným opatřením proti šíření infekce, což mohu jednoznačně potvrdit i z vlastní zkušenosti. Roušky nařizují vlády téměř na celém světě, není to nějaká specialita naší „zlotřilé“ vlády. Jde tedy o celosvětové spiknutí politiků a jim zaprodaných zdravotníků proti ubohým dětem?

S pozdravem

M. Černý

 

10. 12. 2020

Vážený pane prezidente Černý,

děkuji Vám za reakci jménem celé Vaší Asociace ředitelů.

Musím konstatovat, že je pro mě velmi smutné, pokud v rámci Asociace není připuštěna diskuse napříč celým jeho spektrem, což mi z Vaší rychlé odpovědi vyplývá. Tématika celodenních roušek u dětí během vyučování je přitom tak závažná, a tak plně doufám, že Vaše odpověď přece jen nereprezentuje všechny ředitele a kantory, a že se s ní nemohou tudíž ztotožnit, tak jako já, zoufalá matka dvou dětí. Obrátila jsem se na Vás s plnou vážností a s respektem k současné situaci, a mrzí mě, jakým rychlým způsobem to bylo Vámi „smeteno ze stolu“. Proto se prosím na mne nezlobte, že se osměluji, Vás ještě jednou v této záležitosti, oslovit.

To, že dochází ze strany škol k ohrožování dětí na jejich bezprostředním zdraví, jelikož musí mít celý den překryté dýchací cesty, je velmi závažný úkon, neboť děti musí několik hodin denně výrazněji vynakládat své dechové úsilí, aby mohl jejich, teprve se vyvíjející organismus, řádně fungovat.

Důležitost správného dýchání pro vaše celkové zdraví

Doložila jsem svůj předešlý mail mnoha dalšími fakty, ale na který jste mi bohužel pouze odpověděl: cituji: „nemohu podobné nebezpečné a (byť se tváří vědecky) nepodložené akce podporovat“. Váš jediný argument jako odpověď na můj mail, je že „důsledky na zdraví dospělých vzhledem k prodělané nemoci Covid-19 jsou neoddiskutovatelné.“ To se ale naštěstí, pane prezidente Černý, mýlíte. Tyto Vámi zmiňované důsledky na zdraví vzhledem k prodělané nemoci Covid-19, jsou stále v jakési počáteční fázi vědeckých výzkumů a četných diskuzí, a tyto názory se mění,a zatím jediná shoda panuje o pociťované únavě po jejím prodělání, ale vážné důsledky jako takové pro člověka jsou spíše ojedinělé, a záleží pouze na aktuálním zdravotním stavu daného člověka. Určitě se to netýká všech nebo většiny dospělých.

Avšak důsledky překrývání dýchacích cest u dětí, tak ty velmi závažné jsou, jelikož děti nedýchají přes roušku přirozeně, a to je skutečně neoddiskutovatelné, poškozující, týkající se všech dětí ve školách a tyto škody na jejich zdraví jsou nenávratné. S tímto si dětský organismus skutečně poradit neumí, jelikož již např. odumřelé mozkové buňky díky dlouhodobému ztíženému dýchání, či poškození srdce a dalších orgánů, se žádnými léky, ani nějakou vakcínou obnovit či „přeléčit,“ na rozdíl od virového onemocnění, nedají. Mrzí mě proto Váš postoj k této problematice, a proto také ještě jednou apeluji, aby jste se prosím pokusil přehodnotit Vaše stanovisko, a pokud to není možné, tak abyste mně prosím alespoň odkázal na studie, které by mě ve věci – nepoškozování vyvíjejícího se mozku, srdce a dalších orgánů, včetně minimálního vlivu na soustředění díky roušce u dětí, během dlouhodobého, nepřirozeného dýchání, mohly tedy uklidnit a přesvědčit o opaku. Bohužel ani vláda, ani MZd nic takového nepředložila,

Jelikož se nemohu zaštítit žádným vědeckým titulem, používám k obhajobě svého názoru o škodlivost překrývání dýchacích cest pouze notoricky známou skutečnosti z fyziologie lidského těla, o které se domnívám, že ji není nutné dokazovat. Tím je myšleno například i to, že „Člověk řádně dýchá pouze bez překážky.“ Nebo dále, že „Řádným dýcháním se okysličuje mozek“. atd. Přesto jsem Vám poskytla další relevantní zdroje, na které jsem se odvolávala.

Mám na Vás pane prezidente Černý i následující otázku: znamená to tedy, že WHO, Český statistický úřad, či argumentace ze soudu na nedostatečném odůvodnění nošení roušek ze dne 13.11. 2020, nebo odvolání se na neuroložku paní Margaretu Griesz-Brisson, která varuje a poukazuje na poškozování mozku u dětí, nebo odkaz na testování nefunkčnosti roušek Plzeňskou společností WPA NANO TECHNOLOGIES, nebo to, že se ředitelé dopouští vážného činu, když po dětech překrývání dýchacích cest vymáhají, i toto všechno jsou tedy nepodložené a pouze vědecky se tvářící akce? (odkazy)

A v jakém ohledu je prosím vědečtější odpověď z Vaší strany na můj email, když je přece obecně známo, že děti ve školkách bývají každým rokem zkrátka více nemocné. a tudíž svádět to na vinu absenci roušek, je poněkud nevěrohodné. Navíc testování na Covid-19 je nespolehlivé, a zejména u bezpříznakových lidí by se ani nemělo provádět, tudíž není ani jisté, co skutečně způsobilo situaci ve Vámi zmiňované MŠ a ZŠ? Znám z osobní zkušenosti opačné příklady, kdy například jeden z partnerů ze společné domácnosti byl pozitivně testován a měl příznaky, a druhý z partnerů, ač doma nenosili roušky, nemoc vůbec neprodělal. (Pochopte, prosím, že nechci v žádném případě snižovat či bagatelizovat situaci, kterou jste uvedl, ale hodnotím ji pouze po argumentační stránce). Jeden odkaz na zdroj, co se týče vyšší nemocností dětí ve školkách, jako naprosto běžného jevu dokládám v příloze, + nevěrohodnost testování na Covid-19 pro jistotu také posílám:

Pražští hygienici radí, jak omezovat nemocnost ve školkách
Jaká je spolehlivost testů na covid? Až 40 % výsledků může být falešných

Také Vám posílám anketu z Pedagogické komory, která se dotazovala pedagogických pracovníků, jak moc se chtějí testovat a očkovat na Covid-19, z které mezi řádky jasně vyplývá, že převážná část se Covid-19 nebojí a jsou spíše skeptičtí ke všemu, co by bylo v této věci i povinné:

Jaký mají učitelé názor na plošné očkování, přečtěte si výsledky ankety

Chápu to tedy tak, že se učitelé příliš Covidu-19 nebojí, a tím pádem není důvod, aby situace ve školách byla dramatizovaná a děti se musely zbytečně celý den trápit v rouškách, o kvalitě takovéto výuky raději pomlčím. Děti prostě mají zhoršenou koncentraci a přicházejí velmi unavené domů. Nemluvě o tom, jak se na děti musí často větrat ve třídách, obzvláště nyní, v zimních měsících, případně povinné procházky dětí v rouškách na čerstvém vzduchu – kolem školy, či běhání v rouškách v lese??? místo třeba hudební výuky, to už skutečně postrádá racionální smysl.

Dopis poslancům: moje děti mrznou ve třídách, můžete za to i vy!

Budu Vám opravdu velmi vděčná za dodatečné vysvětlení Vašeho postoje.

Z Vaší odpovědi mi pouze a jasně vyplývá, že máte obavy o zdraví jako takové, ale tyto obavy prostě k životu patří. Prosím, pochopte ale, že já a mnoho jiných rodičů máme úplně jiné obavy, a tyto obavy jsou enormně závažné, medicínsky obhajitelné, a týkají se tuším zhruba 1,5 milionů dětí školou povinných v naší republice, jejichž mozkový, mentální, a celkově tělesný vývoj je ve vážném ohrožení způsobovaný právě ze stran škol, jejichž účinek se neprojeví hned, ale po delším časovém úseku. (faktor: „tichý zabiják“)

Ještě jednou Vás všechny prosím, nevymáhejte překrývání dýchacích cest u dětí ve školách, ale bojujte za právo vzdělávání našich děti ve školách, za běžnou výuku pro všechny žáky, a bojujte proti neustálému přerušování prezenční výuky! Nenuťte děti ve školách, s pomocí prakticky neúčinné roušky, vnímat strach a obavy z jakési možné nákazy, pokud ani učitelský sbor tuto velkou obavu nesdílí, jak vyplývá z ankety. Takový strach do škol rozhodně nepatří, a není to normální a ani přirozený přístup k životu, psychické následky si děti ponesou již celý svůj život.

Zde mám jednu otázku a moc Vás prosím o její zodpovězení: Pane prezidente Černý, jak je možné, že ředitelé škol nerespektují „výhradu svědomí“ rodičů, pokud Vám napíší, že svým dětem roušky do škol z důvodu ohrožení jejich zdraví na základě překrytí dýchacích cest dávat nebudou?

 

 

Zopakuji ještě jednou alespoň tyto argumenty proto, aby překrývání dýchacích cest ve školách bylo zrušeno:

  • Vláda nepředložila dostatečné podložené odůvodnění, proč nařizuje celodenní nošení roušek u dětí ve školách.
  • Vláda nijak nevyvrátila důvodné obavy z ohrožení zdraví dětí z důvodu celodenního nošení roušek.
  • Děti nejsou schopny zacházet se zdravotnickou pomůckou (rouškou) stejně jako lékař na operačním sále.
  • Sundavat roušky ve škole během dne je rizikové, varuje Prymula

Na závěr si dovolím použít motto, které zaštiťuje Vaši Asociaci ředitelů škol: „Naše největší síla leží mezi podnětem a reakcí a říká se jí svoboda volby.“ Dostojte tedy prosím svému slovu, a vraťte dětem zpátky svobodu dýchání!

Děkuji Vám předem za odpověď a pevně věřím, že i většině z Vás, tato vážná situace není lhostejná, a že můj podnět spustí reakci, tentokrát již v celé Vaši Asociaci ředitelů.

S pozdravem a přáním přelomového adventu.

xxxxxxxxxxxxxxx

 

3. 12. 2020

Vážená paní xxxxxxx,

shodou okolností v této době došlo k nákaze Covidem v naší mateřské škole a zároveň naší ZŠ. Výchozí podmínky byly velmi podobné, pár nemocných dětí.

V mateřské škole učitelé ani děti roušky nenosí, v základní škole ano. Ostatní hygienická opatření jsou podobná.

Důsledky jsou tyto:

V MŠ je osm nemocných učitelek a celá školka v karanténě

V ZŠ je 5 dětí, jedna učitelka a jedna asistentka v karanténě (obě měly negativní test).

U dětí bývá průběh velmi lehký, ale důsledky na zdraví dospělých jsou neoddiskutovatelné.

Vzhledem k tomu, že na vlastní oči v praxi vidím, že roušky jako ochranné opatření mají smysl, nemohu podobné nebezpečné a (byť se tváří vědecky) nepodložené akce podporovat.

Děkuji za pochopení

S pozdravem

M. Černý

 

3. 12. 2020

Vážení ředitelé, pedagogičtí pracovníci,

obracím se na Vás s prosbou, abyste okamžitě po naší vládě požadovali zrušení překrývání dýchacích cest u dětí ve školách, jelikož tím vážně ohrožujete jejich zdraví. Sami jistě již víte, jaký neblahý vliv to má, netrpí jen děti, ale sama kvalita výuky je tím značně poznamenána. Prosím, vraťte školám opět důstojné vzdělávání, buďte čestní a odvážní.

Ani sami ředitelé nemusí nosit roušku po celou dobu ve škole, a učitelé si mohou ulevit tím, že si dají štít! Venku už panuje zima, a děti musí sedět v chladné třídě. Navíc je to v rozporu s ochranou zdraví dětí dle Školského zákona, jelikož Institut zodpovědnosti rodičů za zdraví dítěte ve školách je tímto pošlapán.

„Rodičovská zodpovědnost je ustanovením § 31 odst. 1 zákona o rodině vymezena jako souhrn práv a povinností a) při péči o nezletilé dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj…“

„Účastí dítěte na vzdělávání není a nemůže být žádným způsobem omezena rodičovská zodpovědnost (ustanovení § 31 zákona o rodině). I ve chvíli, kdy se dítě účastní vyučování, jsou rodiče zodpovědní za péči o něj, nadále zastupují nezletilé dítě. To vše vyplývá z institutu rodičovské zodpovědnosti.“

Chcete snad zahrnout naše soudy množstvím žalob na školy, ze strany rodičů? (Jelikož škola ani nemá právo, překrývání dýchacích cest u dětí vymáhat, dochází tak k možnému páchání trestné činnosti).

Důvody pro zrušení překrývání dýchacích cest u dětí ve škole:

Obracím se na Vás jako matka dětí a zároveň riziková skupina. My „rizikáči“ si nepřejeme, aby docházelo k týrání dětí ve školách. Nebo prosím doložte nějaký důkaz, kde si toto „týrání dětí“ samotné rizikové skupiny přejí.

Také Vám posílám odkaz na německou neuroložku, která Vám, kdo ještě nemá tyto závažné informace, pomůže otevřít oči. Dětem ve školách nenávratně poškozujete zdraví.

Další důležitý odkaz, kde najdete velké množství dopisů, v kterých Vás rodiče prosí, aby děti nebyly takto trápeny.

Děkuji Vám za případnou odpověď, zamyšlení a hlavně spolupráci.

S úctou

xxxxxxxxxxxxxxx