Pište zřizovatelům a ředitelům škol, ať se postaví proti diskriminaci a šikaně dětí ve školách

Vážení rodiče, studenti, všichni, komu záleží na dodržování práv dětí v přístupu ke vzdělání bez podmínek,

skvělá advokátka paní Jana Zwyrtek Hamplová, která se zasazuje za právo dětí na vzdělání bez podmínek, připravila manuál pro zřizovatele, ředitele a zainteresované rodiče, aby se bránili proti zvůli současné vlády a jejích ministerstev, kteří novým opatřením pro školy zavádějí otevřenou diskriminaci a prostředí šikany dětí ve školách. Toto opatření již bylo napadeno u Nejvyššího správního soudu.

V tomto odkaze najdete CELÝ DOKUMENT S ODŮVODNĚNÍM, ze kterého zde vyjímáme a publikujeme část určenou rodičům, a sice dopis, který jakožto rodiče zašlete ještě před zahájením školního roku zřizovateli a řediteli školy, kterou navštěvuje vaše dítě. Text můžete zkopírovat přímo z tohoto článku níže, případně ho můžete zkopírovat z výše uvedeného pdf dokumentu.

Pokud by vám činilo potíž přiložit do e-mailu tabulku s výsledky testování dětí, stáhněte si obrázek tabulky zvlášť.

Text dopisu:

 

Adresa zřizovatele
Adresa školy (školského zařízení)

Datum

Obracíme se na vás jako na zřizovatele školy (školského zařízení), a dále jako na ředitele(ku) školy (školského zařízení), a to s žádostí, abyste společně odmítli aplikovat od 1.9.2021 v praxi opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN ze dne 20.8.2021, účinného od 31.8.2021, a to z těchto důvodů:

a) nelze vyloučit, že dané opatření je protizákonné

b) praktická realizace může vytvářet na školách prostředí pro šikanu dětí v kolektivu

c) brání dětem (studentům) v přístupu ke vzdělání

d) zásah opatření neodpovídá testu proporcionality ve vztahu k tomu, co dětem (studentům) fakticky hrozí

a to v době, kdy situace v České republice neodpovídá situaci ani epidemie, ani pandemie, aby takto restriktivní opatření vůči dětem byla aplikována. Proto Vás v zájmu našich dětí vyzýváme, abyste vyčkali minimálně do rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR, který bude obsah daného opatření hodnotit.

Zastáváme názor, že dané opatření hrubě a nelidsky zasahuje do práv našich dětí, v některých částech je drastickou formou vydírání směrem k plnění nedůvodných pravidel, a proto očekáváme, že to, co vidí celá veřejnost, podpoříte vy jako profesionálové svým jasným postojem, kterým je jediná cesta – odmítnout dané opatření respektovat.

My jako rodiče trváme na přístupu ke vzdělání, zaručeného ústavním pořádkem naší země, bez jakéhokoli omezení, a odmítáme separaci dětí za situace absolutního minima dětí s identifikovaným covidem.

Opatření je v řadě svých formulací v rozporu s Úmluvou o právech dítěte a v rozporu s Listinou základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, a jako celek bylo vydáno na základě zneužití dvou zákonů – zákona o ochraně veřejného zdraví a zákona k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění covid-19.

V uvedeném opatření se za jasného zneužití uvedených zákonů legitimizuje segregace dětí na „děti splňující subjektivní představy ministerstva“, které nejsou jakkoli odborně ani statisticky podloženy, a na děti druhé kategorie, přičemž tato segregace se rovněž opírá o zcela nepodložené, nedůvodné a zcela nelogické hypotetické argumenty, které nemohou v civilizovaném právním státě obstát. Ve svém celku pak přímo vytváří jasné prostředí pro šikanu dětí přímo na půdě škol a školských zařízení. Řada příkazů ministerstva v daném opatření tak může naplnit skutkové podstaty trestných činů, a jsou proto zcela neakceptovatelná.

K tomu přistupuje jasný fakt, že situace v naší zemi nenaplňuje přes masivní testování ve všech vrstvách společnosti už řadu měsíců ani vzdáleně základní statistické podmínky udržování stavu epidemie ani pandemie, tedy opatření je jako celek zcela nedůvodné, a zasahuje bez objektivního důvodu do životů dětí, mladých lidí a jejich rodin v rozporu nejen s Úmluvou o právech dítěte, nejen v rozporu s Listinou základních práv a svobod, ale především v absolutním rozporu s objektivní situací v České republice, pokud jde o onemocnění covid-19.

Tímto opatřením se tak odpovědná osoba, tedy ministr, mohla dopustit trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 trestního zákona, písm. a), protože vykonávala svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu, v daném případě Úmluvě o právech dítěte a Listině základních práv a svobod. Pokud by se daným opatřením další osoby řídily, mohly by se podílet na napomáhání tomuto trestnému činu. Je naprosto chybným tvrzením, že za podobné opatření nenese ministr odpovědnost, protože jde o politické rozhodnutí. Politickým rozhodnutím je přijímání zákona, nikdy však konkrétní rozhodování na základě zákona.

Shrnuto pro laickou veřejnost – ministr zdravotnictví za situace, kdy v naší zemi není řadu měsíců ani epidemie, ani pandemie nemocí Covid-19, a pandemická pohotovost již měla být dávno zrušena, hrubě zneužívá dvou zákonů, aby omezil nebo přímo zasáhl do práv nezletilých dětí v jejich přístupu ke vzdělání, a některými příkazy a povinnostmi dokonce přímo vytváří prostředí pro šikanu dětí ve školních kolektivech. K tomu přistupuje fakt, že řada příkazů je v praxi fakticky nerealizovatelná.

Testování školních dětí antigenními testy přes prázdniny 2021

Tabulka vytvořená jednou z iniciativ za práva dětí za období od 1.7. do 16.8.2021 ze zdrojů Ministerstva zdravotnictví ukazuje, že důvodnost podobných represivních opatření vůči dětem je nulová. Jsou to testy, které byly prováděny na zájmových aktivitách dětí, co bylo podmínkou účasti dětí na nich. Podobné opatření tedy nemůže obstát už v testu proporcionality ohrožení žáků vůči agresivitě a až absurdnosti opatření.

Situace obecná, tedy počet hospitalizovaných osob v celé České republice, se pohybuje několik měsíců v průměru hospitalizovaných 55 osob z 1.600.000 obyvatel České republiky, a počet zachycených pozitivních případů při plošném, tedy nikoli nahodilém, testování, je v průběhu týdne v průměru 12 osob na 100.000 obyvatel.

Obecné podmínky epidemie v případě chřipky vyžadují 1600 – 1800 případů na 100.000 obyvatel. Sám ministr zdravotnictví prohlásil Covid-19 za standardní virové onemocnění, tedy i k vyhlášení epidemie musí být standardní statistická čísla.

Ministerstvo zdravotnictví nemá právo už řadu měsíců vydávat opatření z právního důvodu situace pandemické pohotovosti, protože už řadu měsíců tu neexistuje objektivně ani situace epidemie, a to ani tehdy, kdybychom při posuzování covid-19 byli přísnější. To proto, že dnes jsou zachycená čísla stokrát nižší, a to trvale. Na tom nemění nic ani fakt, že stav pandemické pohotovosti nebyl formálně zrušen.

Nevidíme jediný důvod, proč by se zřizovatelé škol a vedení škol mělo na této segregaci dětí a podpoře protizákonných kroků (včetně zákazu cvičení, zpěvu, separace) za dané situace podílet, a stát se spoluviníky psychického týrání dětí.

Podpis