Nesouhlasíme s testováním jako podmínkou pro vstup dětí do škol – projev na protestu „Konečně dojde na Hamáčka“ – Mratín 20. 2. 2021

Projev iniciativy Vraťme děti do školy na protestu před Hamáčkovým domem 20. 2. 2021

 

 

Přepis projevu

 

Jako iniciativa Vraťme děti do školy se dlouhodobě (od svého založení 9. 11.) snažíme apelovat na politiky, aby zajistili otevření škol a to bez podmínek (bez diskriminace z důvodu víry, sociálního původu nebo zdraví), tak, jak to státu ukládá zákon (Ústava, Listina základních práv a svobod, Školský zákon, Úmluva o právech dítěte apod.).

My, rodičové sdružení v iniciativě Vraťme děti do školy jsme proti zavedení plošného testování bezpříznakových dětí (tedy nerizikové populace) před vstupem do školy z těchto důvodů:

1) PCR i antigenní testy vykazují poměrně vysokou falešnou pozitivitu

(přibližně 30 %). Při plošném testování bezpříznakových nerizikových lidí se falešná pozitivita dokonce zvyšuje, při užití těch nejkvalitnějších testů sice téměř žádný nakažený neprojde sítem, zato ale každý druhý s pozitivním výsledkem bude falešně pozitivní. Když v Rakousku při plošném testování ve školství bylo z 1 000 000 provedených testů odhaleno 400 asymptomatických případů pozitivního výsledku (to je 0,04% záchytů – to je obrovské nebezpečí pro společnost), pak minimálně 200 dětí a pedagogických pracovníků bylo na základě falešné pozitivity uvrženo do nucené karantény, přestože byli nejen zcela zdraví a neinfekční, ale také ve skutečnosti nebyli ani covid pozitivní)! V Sedlčanech z 67 testovaných dětí 7 pozitivních při antigenních testech pak při PCR bylo 6 negativních, u jednoho se neví. Tuto „loterii“ bychom měli všichni absolvovat dvakrát týdně a lze očekávat, že zabráníme zdravým dětem účasti na výuce, zatímco systémem antigenních testů projdou i skutečně pozitivní lidé (například proto, že druhý den po testu budou ve skutečnosti pozitivní a nebude se to vědět).

Zdroje:

Z půl milionu testů jen 211 nakažených, hlásí rakouské školy

Testování školáků antigenními testy – riziko vysoké falešné pozitivity plošného použití testů na zdravou populaci školáků

Testování Sedlčany – 67 lidí, 7 pozitivních antigenní, z toho 6 negativní PCR

2) Plošným testováním bezpříznakových nerizikových lidí vyhazujeme oknem státní peníze,

které už nikdy nebudou moci být užity na skutečně potřebné zdravotní úkony či projekty. Odhaduje se, že testy mohou stát až 180 milionů týdně už při testování pouhých 9. tříd, do konce roku může stát na testech  v oblasti školství zaplatit až 3 miliardy Kč. V Rakousku 2 týdny testování žáků vyšly v přepočtu na 100 000 000 Kč.

Testování pražských žáků vyjde na miliony týdně. Vláda o návratu do škol nekomunikuje

Boj o miliardy. Jak se budou testovat děti ve školách

3) Při provádění ať už PCR, nebo antigenních testů, ať už stěrem z nosu nebo ze slin či kloktáním, ať už ve školách, či v domácím prostředí, dochází k manipulaci s infekčním materiálem nezdravotnickým, nedostatečně proškoleným a nedostatečně chráněným personálem.

V odběrových místech proškolení zdravotníci mají na sobě při odběru vzorků “skafandry“. Znamená to snad, že nejsou potřeba a doposud byly užívány zbytečně? Ptáme se také, jak bude zajištěna kvalita odebraného vzorku (především u nejmenších dětí)? Jak bude toxický materiál likvidován – není možné, aby skončil v komunálním odpadu. Jak bude zajištěna diskrétnost informací o zdravotním stavu?

4) Nelze opomenout fyzické potíže, a to především v případě, že se bude jednat o stěr z nosu, i kdyby jen z krajíčku.

Mnoho lidí si stěžuje, že při pravidelném testování trpí nepřetržitou rýmou a někdy i krvácením z nosu. V případě kloktání je problém u menších dětí, které to neumí. U některých dětí samotný fakt odběru může vyvolávat nevolnost.

5) Nelze v žádném případě podmínit povinnou školní docházku,

na kterou mají všichni v ČR ze zákona právo, jakýmkoliv zdravotním úkonem vykonávaným pod nátlakem, tedy bez informovaného, svobodného, nepodmíněného souhlasu. Odběr biologických vzorků je zásahem do práva na soukromí, v případě PCR dokonce zásah do integrity, oboje vyžaduje v případě nezletilých souhlas zákonných zástupců a jejich přítomnost při odběru a prezentaci výsledků dítěti. Souhlas rodiče smí být udělen pouze v případě, že je to k přímému prospěchu osoby, které se to týká! Pan ministr Plaga se dokonce nechal slyšet, že žákům a studentům, kteří nebudou svolni podstoupit pravidelné testování, odepře i distanční výuku! Tedy zcela jim odmítne zajistit vzdělávání!

To vše se jeví býti přípravou společnosti na povinné plošné očkování vynucované odpíráním dokonce základních lidských práv (v tomto případě plnohodnotné vzdělávání)!

6) Absolutně zásadní je dopad na psychiku dětí,

které  budou v případě testování před vstupem do školy vystavovány opakovaně zkoušce, kterou nelze ovlivnit ani předvídat. Testování občanů bez zjevných důvodů (příznaky nemoci, kontakt s nakaženým) porušuje zásadu presumpce neviny, poněvadž je každý považován za viníka šíření viru i bez zjevných důvodů (tedy příznaků). Lze předpokládat, že po několika pokusech dostat se do školy děti začnou odmítat zcela se na těchto testech podílet a jejich nechuť ke škole se zvětší. Mohou například nabýt dojmu, že pro školní výuku  (potažmo společnost) jsou nedostateční, nežádoucí, nepřijatelní.  Kde je křesťanská zásada Miluj bližního svého jako sebe sama? Už nyní se o nich někteří “odborníci” vyjadřují jako o biologickém odpadu. Už nyní čteme v dopisech, které nám chodí, že děti mají pocit, že nikoho nezajímají, že jim nikdo nechce pomoci.

To vše jako rodiče, kteří jsou dle Občanského zákoníku povinni chránit své děti, i jako společnost a stát, který dle Úmluvy o právech dítěte má ve všech činnostech, týkajících se dětí upřednostňovat nejlepší zájem dítěte a pro jejich blaho, nesmíme dopustit!

Úmluva o právech dítěte: Všechny činnosti týkající se dětí musí být v jejich nejlepším zájmu a pro jejich blaho.

Poznámky – zákony:

Občanský zákoník: Rodiče jsou povinni chránit dítě a pečovat o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, zajistit mu výchovu a vzdělání.

Občanský zákoník: Zákonný zástupce může udělit souhlas k zásahu do integrity zastoupeného, je-li to k přímému prospěchu osoby, která není schopna dát souhlas sama.

Školský zákon zaručuje vzdělání všem občanům ČR i členských států EU bez diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry, náboženství, národnosti, etnického a sociálního původu, majetku, rodu, zdravotního stavu nebo i jiného postavení občana.

Krizový zákon umožňuje odmítnout nařízení, pokud by fyzická osoba jejich plněním ohrozila život nebo zdraví vlastní nebo jiných osob, či pokud jsou ukládané povinnosti v rozporu se zákonem.

Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti v souvislosti s aplikací biomedicíny: Zájmy a blaho lidské bytosti jsou nadřazeny zájmům společnosti a vědy.

Úmluva o biomedicíně: Jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas prostý nátlaku.

Listina základních práv EU: Každý má právo na to, aby byla respektována jeho fyzická a duševní nedotknutelnost.

Listina základních práv a svobod, paragrafu 33, odstavec 1: Každý má právo na vzdělání. Podle odstavce 2: Občané mají právo na bezplatné vzdělání v základních a středních školách.